Dernek Tüzüğü

27.11.2020 13:30

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.

EMEKLİLERİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Madde 1 – Derneğin adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Emeklileri Derneği’dir. Merkezi Ankara’dadır.

Gerektiğinde, bu tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak şubeler açılabilir.

                                                         BÖLÜM II

KURULUŞ

Madde 2 – Hepsi Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde ve İstanbul’da mukim  bulunan kurucu üyelerin, alfabe sırasına göre adları, soyadları, meslekleri ile ikametgahları aşağıda gösterilmiştir.

a) Cemalettin AKYÜZLÜ – Bankacı

Caddebostan , İskele Cad. Cüneytbey Apt. No:27 D.4

Kadıköy

b) Ekrem SUNGAR – Bankacı,

Koru Yolu No: 22/3

Emirgan

c) Emir SENCER – Bankacı,

Sarayarkası Sokak No: 30/4

Gümüşsuyu

ç) Fahrettin ULAŞ – Bankacı,

Cevdet Paşa Cad. Yalı Apt. No: 396/3

Bebek

d) Fehmi KARTAL – Bankacı,

Göztepe, Yeniyol Sarıgül Sokak No: 36/12

Kadıköy

e) Fikret ATAY – Bankacı,

Erenköy, Nurettin Ali Berkol Sokak No:8/3

Kadıköy

f) Fikret SÖZER – Bankacı,

Aldoğan Sokak No: 5

Zincirlikuyu

g) Kemal ATLAM – Bankacı,

Kore Şehitleri Caddesi, No: 17

Zincirlikuyu

h) Kemal ATLIOĞLU – Bankacı,

Göztepe, Bağdat Caddesi, No: 259/4

Mutlu Apt. D.3

Kadıköy

i) Meliha TOKAR – Bankacı,

Körfez Caddesi No: 33

Anadoluhisarı

j) Memduh GÜPGÜPOĞLU – Bankacı,

Rumelihisarı Çıkmazı

Bebek

k) Müfit YÜCE – Bankacı,

Barbaros Bulvarı Güzel Konutlar, Tan Apt. No:30 D.3

Beşiktaş

l) Naim TALU – Bankacı,

Suadiye, Bağdat Caddesi No:371

Kadıköy

m) Necip ÇAVUŞOĞLU – Bankacı,

Dr. Esat Işık Caddesi, No: 121/4

Kadıköy

n) Nevzat ALPTÜRK – Bankacı,

Yeniköy Caddesi No: 76

Tarabya

o) Niyazi ALAYBEY – Bankacı,

Yıldız Posta Caddesi No: 26 Yeşil Apt. A Blok D.19

Gayrettepe

p) Reşat ALPSOY – Bankacı,

Kalıpçı Sokak No; 156/1 Divan Apt. D.11

Teşvikiye

r) Reşat TIGRAK. – Bankacı,

Cumhuriyet Caddesi No: 125

Harbiye

s) Sabri KARTAL- Bankacı,

Göztepe, Yeniyol, Sangül Sokak No: 36/12

Kadıköy

ş) Sacit SÖZER – Bankacı,

Gürcü Kızı Sokak No: 41

Ortaköy

t) Sami GÜNER – Bankacı,

Baltalimanı Caddesi, Hisar yol14 No: 8

Rumelihisarı

u) Tevfik ALDORA – Bankacı,

Moda Caddesi No: 242/5

Moda – Kadıköy                                               

      BÖLÜM III

DERNEĞİN AMACI 

Madde 3 - Derneğin amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş emeklileri ile bunlardan ölenlerin dul eş ve yetimleri arasındaki dayanışmayı devam ettirmek, üyelerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları ile ilgilenmek, hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamaktır.

Gerektiğinde üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için, Dernekler Kanununun 89. maddesi esasları dairesinde, sandık da kurulabilir.

Amaçla ilgili faaliyet konuları:

Dernekçe amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, ilgili kanunlar çerçevesinde, çay, yemek, balo, gibi toplantılar, yurt içi ve yurt dışı toplu geziler, konserler, konferanslar, sergiler, sanat gösterileri, kermes ve defileler, eşya piyangoları, kurslar tertiplenebilir, mesleki ve kültürel yayında bulunulabilir, gayrimenkul edinilebilir, istifade kabil olmayan ya da ihtiyaç fazlası gayrimenkuller satılabilir, Lokal açabilir.

Madde 4 - Dernek, yukarıdaki madde de belirtilen gayelerin temini için kurulmuş bir hayır derneği olup siyasetle uğraşmaz.                                                           

                                                   BÖLÜM IV 

DERNEĞİN  ÜYELERİ 

Madde 5 - a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. mensuplarından iken, ilgili kanun hükümleri uyarınca emeklilik muamalesine tabi tutularak T.C. Emekli Sandığınca kendilerine maaş tahsis edilen ve dernek kurma hakkına sahip emeklilerle,

b) Yukarıda sözü edilen üyelerden ölenlerin, Emekli Sandığı tarafından kendilerine dul ve yetim maaşı bağlanmış, keza medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş halefleri,

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’den emekli olmamalarına rağmen, en az (10) yıl hizmetten sonra kendi arzusu ile ayrılmış bulunanlar, Derneğe üye olabilirler.

d) Derneğin üyesi bulunmalarında faide görülen kimselerle Derneğe büyük yardım, hizmet ya da bağışta bulunanlar, yurt çapında muteber kimseler ve san’atçılara, Yönetim Kurulunca uygun mütalaa edilmesi veya üye tam sayısının (2/3) nin teklifi üzerine fahri üyelik verebilir.

Madde 6 – a) Üyelik için yapılan müracaatlar Dernek Yönetim Kurulunca en geç (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucun müracaat sahibine, yazılı olarak, duyurulması zorunludur.

Hiç kimse Dernekte üye olmaya ve kalmaya zorlanamaz. Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Ancak ayrıldığı tarihe kadar birikmiş aidat borcunu ödemek zorundadır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup her üyenin, genel kurulda (bir) oy hakkı vardır .

b) Fahri ve aday üyelerin oy hakkı yoktur. Ancak, isterlerse aidat verebilir ve genel kurul toplantılarına katılabilirler.

Madde 7 - Dernek Genel Kurullarında seçmek ve seçilmek hakkı münhasıran asli üyelerindir. Fahri üyeler Dernekte görev alamazlar. Bununla beraber Yönetim Kurulu icabında fahri üyelerin hizmet ve yardımlarından faydalanabilir.

BÖLÜM V

DERNEĞE GİRME, DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARlLMA ŞARTLARI

Madde 8 - Derneğe üye olmak isteyenler bir talepname ile Yönetim Kurulu’na müracaat ederler. Yönetim Kurulu, giriş aidatı ile 52.madde de yazılı yıllık aidatı peşin olarak ödemeleri şartıyla üyeliğe kayıtlarına karar verebilirler.

Derneğe kabul edilmeyenler ilk Genel Kurul toplantısında bu karara, yazılı olarak itiraz edebilirler. Genel Kurulca verilecek kararlar kesindir.

Madde 9 - Üyelerin ödeyecekleri giriş aidatı ile senelik aidat miktarları Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır.

Madde 10 – a) Altı ay aidatını vermeyen üyeye taahhütlü yazı ile bu husus hatırlatılır. Bu hatırlatma tarihinden itibaren (1) ay zarfında yine borcunu ödemeyen üyenin durumu Yönetim Kurulunda görüşülerek gereğinde kendisine aidatını ödemesi için yeni bir süre tanınır ya da Dernekten çıkarılmasına karar verilir. Ve kaydına işaret edilerek keyfiyet kendisine bildirilir.

b) Kendi arzusu ile Dernekten ayrıldıktan sonra tekrar derneğe üye olmak isteyen eski üyelerin taleplerinin is’afı caizdir. Şu kadar ki, (a) bendinde bahsi geçenlerin, ayrıldıkları tarihten itibaren, tekrar müracaat tarihlerine kadar geçen süreye ait aidatlarının tümünü, (b) bendinde söz konusu olanların ise, ayrıldıkları

tarihten itibaren 3 seneye kadar geçen sürede, her yılın aidatını tam olarak, 3 seneden fazla ayrı kalmış olanların da sadece son 3 senelik aidatları toplamının tümünü def’aten ödemeleri gereklidir.

Madde 11 - a) Derneğin amacına ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareketlerde bulunan,

b) Dernek aleyhine propaganda yapan,

c) Davranışlarıyla diğer üyeleri tedirgin eden,

d) Dernek üyelerinin onurunu zedeleyecek konuşmalar yapan üyelere Yönetim Kurulunca evvela yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtira rağmen durumunu düzeltmeyenler daimi ihraç isteğiyle Haysiyet Divanına (Disiplin Kuruluna) verilirler.

Haysiyet Divanının vereceği kararlar Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır. Ancak daimi ihraç kararı için Genel Kurul nezdinde itirazda bulunulabilir.

Madde 12 - Herhangi bir suret ve sebeple dernek üyesi olma kanuni hakkını kaybedenlerin 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince Dernekteki üyeliği de sona erer. Böyle bir durumun saptanması halinde üyelik kaydı, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

BÖLÜM VI

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 13 - Derneğin Genel Merkez Organları:

A) Genel Kurul,

B) Haysiyet Divanı (Disiplin Kurulu),

C) Yönetim Kurulu,

D) Denetleme Kurulu,   .

ndan ibarettir. Ancak, zorunlu organlar görev, yetki ve sorumlulukları devredilmemek şartıyla, ihtiyaç görülecek başka organlar da kurulabilir. 

A) GENEL  KURUL

Derneğe kayıtlı asli üyelerin bir araya toplanması ile teşekkül eder. Genel Kurul olağan olarak, İKİ yılda bir  mart ayında toplanır, aşağıdaki görev ve yetkileri ile ilgili konuları görüşüp karara bağlar.

1- Dernek organlarının gizli oyla seçimi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve bu kurullar üyelerinin ibraları,

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

5- Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7- Derneğin, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri dahilinde, uluslar arası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki dernek ve teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması,

8- Derneğin feshi,

9- Haysiyet Divanı kararlarına vaki olabilecek itirazların ve varsa dileklerin incelenerek karar altına alınması,

10- Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

11-Yıllık aidatların belirlenmesi

Madde 14 - Genel Kurulda her üyenin yalnız (bir) oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel Merkez Genel Kurulu'na temsilci olarak katılabilirler. 

Genel Kurul Toplantı Tarzı ve Yeter Sayısı: 

Madde 15 – Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenleyerek, bunları en az (I5) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek, mahalli bir gazetede edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır.Bu  çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü  ile ikinci toplantı  günü arasında bırakılacak  süre bir haftadan  az  60 günden fazla olamaz.  

Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için Derneğe kayıtlı asli üye sayısının yarısından bir fazlasının (1/2+ 1) toplantıya katılması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda yetersayı (nisap) sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının (iki) katından az olamaz.

Madde 16 - Tüzük değişikliği ve fesih konuları ile ilgili olağan üstü Genel Kurul toplantısında (24) ve (58) inci maddelerdeki yetersayının (nisabın) mevcudiyeti şarttır.

Madde 17 - Genel Kurulda sadece gündemdeki maddeler müzakere edilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Madde 18- Toplantıya katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adları hizasına imza koyduktan sonra toplantı yerine girerler.

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 19 - Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacak yoklama sonunda müzakere yeter sayısının mevcut olduğunun tesbitini müteakip durum bir tutanakla saptanarak  toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve usulen bir Kongre Başkanı (Genel Kurul Başkanı) ile başkan vekili ve lüzumu kadar katip seçilir. Toplantının yönetimi Kongre Başkanına (Genel Kurul Başkanına) aittir.  Katipler de tutanak ve yazı işleriyle meşgul olurlar.

Madde 20 - İki senede bir toplanacak Olağan Genel Kurulca, Dernek asli üyeleri arasından, gizli oyla:

Haysiyet Divanı için (5) asil ve (3) yedek,

Yönetim Kurulu için (7) asil ve (5) yedek,

Denetleme Kurulu için (3) asil ve (3) yedek üye seçilir. Bunların görev süreleri (2) şer yıldır.

Madde 21 - Genel Kurul müzakere tutanakları Kongre (Genel Kurul) Başkanı ile katipler tarafından imza olunur. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 22 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca alınan kararlar ile seçim sonuçları yazılı olarak, şubelere de duyurulur. 

Madde 23 – Genel Kurul toplantısı, yeter sayı noksanlığından başka bir sebeple geri bırakılırsa,  ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren, en geç (2 ay) içinde yapılması zorunludur.Üyelerin ikinci toplantıya çağrılmasında 15. madde hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 24 – Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Madde 25 – Tüzük değişikliği veya fesih hakkında Genel Kurulca verilecek kararların toplantıda mevcut üyenin üçte ikisinin (2/3) oy’u ile verilmesi şart olup bu kararın toplantıyı izleyen (30) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmesi ve tasdik olunması zorunludur. ­

 B) HAYSİYET DİVANI:

Madde 26 - Genel Kurulca, Haysiyet Divanına (Disiplin Kurulu) yaşları, kıdemleri ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak, hisleriyle hareket etmeyeceklerinde tam bir inanç bulunan, asli üyeler arasından, gizli oyla, (5) asil ve (3) yedek üye, iki sene süre için seçilir. Süresi tamamlanan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

(50) yaşından aşağı olanlar Haysiyet Divanına (Disiplin Kuruluna) seçilemezler.

Divan, kendi üyeleri arasından (1) Başkan, (1) Başkan Vekili, (1) sekreter seçer. Toplantılar en az (dört) üye ile yapılır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir.

Madde 27 - Divan, Merkez ve Şubeler Yönetim veya Denetleme Kurullarından gelecek teklifleri, üyeler tarafından yapılacak şikayet ve itirazları, Tüzük hükümlerine göre, inceleyip karara bağlar ve ilgililere tebliğ eder.

C) YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Madde 28 -Genel Kurulca Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilen (7) üye, yönetim kurulu yedek üyeliğine seçilen (5) üye seçimi müteakip, asil üyeler (7) kendi aralarında toplanıp (1) Başkan, (1) Başkan Vekili, (1) Genel Sekreter (1) Muhasip ve (1) İdareci üye seçerler.

Madde 29 - Görev süresi içinde boşalan üyeliklere yedekler getirilir. Yedeklerin getirilmesinden sonra da Yönetim Kurulu üye sayısı, tam sayının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından (1 ay) içinde toplantıya çağırılır.

Madde 30 - Derneğin Resmi ve Hususi merciler nezdinde, temsil yetkisi Başkana, gayhubeti halinde Başkan Vekiline aittir.

Başkan ile Başkan Vekilinin veya bunlardan birisi ile Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzaları ile yapılan işlemler Derneği yüküm altına sokar. Taahhüdü tazammun etmeyen yazışmalar Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek İmzaları ile yapılır.

Muhasip üye, muhasebe ve para işleri ile bankalarla olan ilişkileri yürütür.

İdareci üye lokaldeki hizmetlerin düzeninde ve ilgili yönetmelik hükümleri dairesinde yürütülmesini, demirbaşlar ile kıymetli eşyaların hüsnü muhafazasını ve usulüne uygun olarak defter kayıtlarının yapılmasını sağlar.

Madde 31 – Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden biri getirilir.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini meccanen yaparlar. Toplantıya Başkan, o bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da yoksa Genel Sekreter başkanlık eder. Kararlar çoğunlukla alınır.

Madde 32 - Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, günü, saati ve yeri, toplantıdan en az (3) gün evvel Kurul üyelerine ve Denetçilere duyurulur.

Yönetim Kurulu en az (4) üye ile toplanır.

Madde 33 - Yönetim Kurulu,

a) Derneğin amacına ulaşması için 3.madde de sayılan konuları gerçekleştirmek, bu hususta gerekenler nezdinde, lüzumlu temaslar yapmak,

b) Dernek aidatını vaktinde tahsil etmek, gelir makbuzlarının dip koçanları ile masraf belgelerini muntazam bir şekilde saklamak,

c) Dernekçe tutulması kanunen mecburi olan defterleri gerektiği şekilde ve titizlikle tutmak,

d) Yıl sonunda Derneğin hesap vaziyetini gösterir bilançosunu yapmak, her iki senede bir Dernek Genel Kurulunu toplamak, geçen senelerin faaliyet ve hesapları hakkında bir rapor ile gelecek iki yıllık döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula izahat vermek, tasvip ve onayını almak.

e) Tüzükte yapılacak değişiklikler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak.

f) Dernekler Kanunu ve bu Tüzükte  belirlenerek Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğuna verilmiş bulunan bütün işleri gerektiği şekilde yerine getirmek,

g) İlgili  Kurum ve Kuruluşlarla, kişilerle gerektiğinde  amaçları doğrultusunda ortak çalışma yapmak, 

ile görevlidir.

D) DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Madde 34 - Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asil üyeler arasından seçilecek (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.

Denetçiler oy hakkına sahip olmamak şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

İÇ DENETİM:

Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereği Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yönetim Kurulu, Denetçiler tarafından istenecek her türlü bilgiyi vermeye, Derneğin hesaplarını, defterlerini, belgelerini ve mevcutlarını göstermeye mecburdur.

Denetçiler (3) ayı geçmeyen aralıklarla, Dernek hesap kayıt ve defterleri ile tüm muamelatını inceleyerek, keyfiyeti tetkik ettikleri bütün defter ve belgelerin üzerine şerh verip tarih koyarak imzalarlar. Yaptıkları tetkikler sonucu hakkında tanzim edecekleri raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunarlar.

Ayrıca, Denetçiler Derneğin yönetiminde görecekleri yolsuzluk, kanunlara aykırı herhangi bir durum gibi, olağanüstü hallerde Genel Kurulun toplantıya çağırılması için Yönetim Kurulu nezdinde teşebbüste bulunmakla mükelleftirler.

Denetçilere, görevleri dolayısıyla, bir guna ücret verilmez.

Ancak, Merkez Denetleme Kurulu üyelerine, 48. madde uyarınca, Şubeler muamelatının denetlenmesi gerektiğinde yol ve zaruri masrafları müsbit evraka istinaden, ödenebilir.

BÖLÜM VII 

ŞUBELERİN KURULUŞU VE ORGANLARI

Madde 35 – Dernek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’ den emekli olan üye sayısının yeterli bulunduğu yerlerde, gerekirse, Şubeler açabilir. Bunun için Genel Kurulda yetki verilen Merkez Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az (3) kişinin imzaladığı ve iki adet Kuruluş bildirimini ve Dernekler yönetmeliğinin 7.inci  maddesinde  belirtilen eklerini, Şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine verirler. Bu yazıda, Kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya san’atı, ikametgahı ve tabiiyeti ile Şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğünden (2) örnek ile Dernek Genel Merkezince Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının ve kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.

Madde 36 - İl, merkez ilçe ve ilçelerde birden fazla şube açılamaz. Ancak, büyük illerde, o ilde görev yapan Yönetim Kuruluna bağlı ve bu Kurulun sorumluluğu altında faaliyette bulunmak üzere, lokal mahiyetinde, birer tesis kurabilir. Bu lokaller, Yönetim Kurulu’nun, Dernek üyeleri arasından görevlendireceği (3) kişi tarafından idare edilir.

Madde 37 . Şube Organları:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

ndan ibarettir.

Şube Genel Kurulları,  Şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan asli üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder.

Tüzüğün 13. ve müteakip maddelerindeki esaslar dahilinde ve Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca Şubelerin olağan Genel Kurulları Merkez Genel Kurulu toplantısından en az (2) ay önce bitirilir. Şube Genel Kurulları da iki yılda bir kez toplanır. Bu toplantıların en geç Ocak ayı içinde bitirilmiş olmaları zorunludur. 

Madde 38 - Şube Genel Kurulu:

a) Şube organlarının seçilmesi,

b) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve bu kurulların ibrası,

c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya tadilen tasdiki,

ile görevli olup bu hususları karar altına alır.

Genel Kurul toplantısını müteakip Tüzüğün 21.maddesi hükümlerine uyulmakla beraber karar tutanakları ve rapor suretleri Dernek Merkez Yönetim Kuruluna da gönderilir.

Madde 39 – Şube Genel Kurullarında da her üye (1) oya sahiptir. Üyelik aidat borcu olanlar Genel Kurula katılamazlar. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel  Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilirler.

Madde 40 - Şubelerin Genel Kurul toplantı tarzı ve toplantı yeter sayısı (nisabı) Merkez Genel Kurulununkinin aynı olup Dernekler Kanununun ilgili maddesindeki hükümler saklıdır.

Madde 41 - Şube Yönetim Kurulları, Genel Kurullarca seçilen (5) asil ve (5) yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeler, Merkez Yönetim Kurulu hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca aralarında görev taksimi yaparlar.

Şubeler bölgelerinde, Yönetim Kurulu Başkanları tarafından temsil edilirler.

Madde 42 - Şubelerde Haysiyet Divanı kararını gerektirecek olaylar, Şube Yönetim Kurulu tarafından, Divana intikal ettirmek üzere, gerekçesi ile birlikte, Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 43 - Şubelerin Denetleme Kurulları, Genel Kurullarınca seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Denetçiler Merkez Denetleme Kurulunun görevleri hakkındaki Tüzük maddesi hükümleri uyarınca görev yaparlar.

Madde 44 - Şubeler Yönetim Kurulları, Genel Kurula ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. .

Madde 45 - Şubeler Yönetim Kurulları, Tüzüğün 3.maddesinde belirtilen, üyeler arasındaki tesanüdü devam ettirmek, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, Şube lokalinin idamesini sağlamak, toplu halde geziler tertip etmek ve üyelerin dileklerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek  ve Merkez Yönetim Kurulunca alınacak kararların uygulanması dışında, bildiri yayınlamak, herhangi bir makama Dernek adına yazılı veya şifahi müracaatta bulunmak yetkisini haiz değillerdir.

Şube yönetim kurulu şubeye yapılan üyelik müracaatlarının kabulüne veya reddine ya da üyelikten çıkarmaya yetkilidir.

Madde 46 – Merkez Genel Kurulunca, Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve genel sosyal mevzuata ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışta bulunan Şubelerin kapatılmasına karar verilebilir.

Madde 47 - Şubelerin gelir ve gider bütçeleri Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan esaslar dairesinde yürütülür.

Üye aidatı veya bağış suretiyle şubelerce yapılacak tahsilat derhal merkez hesabına yatırılır.

Şubelerin giderlerini karşılamak üzere Merkezce ayrılacak fon, Şube hesabına alacak kaydedilir. Şubelere ait cari hesap faiz ve gelirleri ile lokalde ve sair suretle elde edilecek gelirlerin keza Merkez hesabına yatırılması zorunludur.

Madde 48 - Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Şubeler muamelatını da denetlemeye yetkilidir.

                                              BÖLÜM VIII

Madde 49 –Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri, tutulacak defterler, muhasebe ve hesap kayıtları konusunda 31 Mart 2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Usul ve Esaslara dair dernekler yönetmeliği ile, bu yönetmeliğe ilişkin düzenlenen 2205 sayılı tebliğ esasları uygulanır.

Madde 50 – Defterler hakkındaki bu hükümler şubelerce de aynen uygulanır.                                              

       BÖLÜM IX 

                                      GELİR VE MASRAFLAR

Madde 51 - Derneğin gelir kaynakları :

a) Üye aidatı,

b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, piyango, müsamere, konser ve konferans vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,

c) Bağış ve yardımlar,

d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirlerden ibarettir.

Madde 52 – Üye aidatı Genel Kurulca belirlenir. 

Fahri ve aday üyelerin aidat ödemeleri zorunlu değildir. Bağışta bulunabilirler. 

Yıl içinde Derneğe üye olanlar isterlerse, üyelik aidatlarını, o yılın sonuna kadar,  aylık hesabıyla ödeyebilirler. 

Madde 53 - Gelirler, dip koçanlı, müteselsil numaralı, imzalı makbuzlar karşılığında, Yönetim Kurulunca kendilerine, resmi makamca onaylı yetki belgesi verilmiş görevlilerce tahsil olunur. 

Madde 54 – Derneğin paraları, Yönetim Kurulunca uygun görülen milli bankalarda tutulur. Dernek kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulabilir.

Madde 55 - Bankalarla olan işlemler Başkan, Başkan vekili, Genel Sekreterden birisiyle muhasip üyenin, onun bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin müşterek imzaları ile yapılır.

Madde 56 - Bütün masraflar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak, acil hallerde harcamalar sadece Başkanın veya Yönetim Kurulundan iki üyenin müşterek imzaları ile yapılır ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Her ne sebeple olursa olsun fatura temin edilemeyen harcamalar için ödemeyi yapanlar tarafından behammahal bir zabıt tanzim edilir. Zabıta müstenit tediyeler de ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak karara geçirilir. Karar tarih ve numarası, fatura vs. gibi evrakı müsbitede de olduğu üzere, zabıtın üzerine kaydolunur.

Madde 57 - Bilcümle masraflar fatura, makbuz ve bunların temini kabil olmayan hallerde, zabıt tanzimi suretiyle yapılır.

BÖLÜM X 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 58 - Derneğin feshi genel olarak Dernekler Kanunu hükümlerine tabidir. Fesih kararı verebilmek için toplanacak Genel Kurulda, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır. Yeter sayı hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 59- Derneğin feshi hakkında Genel Kurul tarafından verilecek kararın Yönetim Kurulunca (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 60 - Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilmesi halinde mameleki, borçları ödendikten sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  Mensupları Sosyal yardımlaşma  Sandığı Vakfına devredilir.                                            

 

Madde 61-Dernek amacı doğrultusunda faaliyetlerini  yürütebilmeyi gelir kaynakları çerçevesinde  gerçekleştirir. Borçlanamaz.

Madde 62-  Bu tüzükte kaydedilmemiş hususlar 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri dairesinde izah edilir ve o suretle yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE:

Dernek organlarının teşkilini teminen yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, Kurucu üyelerden:

1- Naim TALU

2- Emir SENCER

3- Fahrettin ULAŞ

4- Memduh GÜPGÜPOGLU

5- Necip ÇAVUŞOGLU

6- Kemal ATLIOGLU

7 -Tevfik ALDORA

Dernek işlerini yürütmeye ve Derneği temsile yetkili Yönetim Kurulu ve :

1- Niyazi ALAYBEK

2- Reşat TIGRAK

3- Kemal ATLAM

da Denetçilik vazifelerini görürler.

İşbu Tüzük, İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün (Şişli Emniyet A. Siyasi D.) 14.3.1986 gün ve 150/980 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığınca onaylandığının Derneğimize tebliğ edilmesi üzerine 2908 sayılı Dernekler Kanununun 13 üncü maddesi gereğince Hürses Gazetesinin 21 ve 22 Mart 1986 gün ve 2677, 2678 sayılı nüshalarında neşir ve ilan edilmiştir.